publications

A list of my previous publications.

2024

 1. clip_as_rnn.jpg
  CLIP as RNN: Segment Countless Visual Concepts without Training Endeavor
  Shuyang Sun*, Runjia Li*, Philip Torr, Xiuye Gu, and Siyang Li
  In CVPR, 2024
 2. realfake.jpg
  Real-Fake: Effective Training Data Synthesis Through Distribution Matching
  Jianhao Yuan, Jie Zhang, Shuyang Sun, Philip Torr, and Bo Zhao
  ICLR, 2024
 3. Lumix: Improving mixup by better modelling label uncertainty
  Shuyang Sun*, Jie-Neng Chen*, Ruifei He, Alan Yuille, Philip Torr, and Song Bai
  ICASSP, 2024

2023

 1. remax.jpg
  ReMaX: Relaxing for better training on efficient panoptic segmentation
  Shuyang Sun, Weijun Wang, Qihang Yu, Andrew Howard, Philip Torr, and Liang-Chieh Chen
  NeurIPS, 2023
 2. OxfordTVG-HIC: Can Machine Make Humorous Captions from Images?
  Runjia Li*, Shuyang Sun*, Mohamed Elhoseiny, and Philip Torr
  In ICCV, 2023
 3. synthesis.png
  Is synthetic data from generative models ready for image recognition?
  Ruifei He, Shuyang Sun, Xin Yu, Chuhui Xue, Wenqing Zhang, Philip Torr, Song Bai, and Xiaojuan Qi
  ICLR, spotlight, 2023

2022

 1. Slot-vps: Object-centric representation learning for video panoptic segmentation
  Yi Zhou, Hui Zhang, Hana Lee, Shuyang Sun, Pingjun Li, Yangguang Zhu, ByungIn Yoo, Xiaojuan Qi, and Jae-Joon Han
  In CVPR, 2022
 2. Knowledge distillation as efficient pre-training: Faster convergence, higher data-efficiency, and better transferability
  Ruifei He, Shuyang Sun, Jihan Yang, Song Bai, and Xiaojuan Qi
  In CVPR, 2022
 3. Patch-based separable transformer for visual recognition
  Shuyang Sun, Xiaoyu Yue, Hengshuang Zhao, Philip Torr, and Song Bai
  T-PAMI, 2022

2021

 1. transmix.jpg
  TransMix: Attend to Mix for Vision Transformers
  Shuyang Sun*, Jie-Neng Chen*, Ju He, Philip Torr, Alan Yuille, and Song Bai
  CVPR, 2021
 2. vip.png
  Visual Parser: Representing Part-whole Hierarchies with Transformers
  Shuyang Sun, Xiaoyu Yue, Song Bai, and Philip Torr
  arXiv preprint arXiv:2107.05790, 2021
 3. psvit.png
  Vision transformer with progressive sampling
  Xiaoyu Yue*, Shuyang Sun*, Zhanghui Kuang, Meng Wei, Philip Torr, Wayne Zhang, and Dahua Lin
  In ICCV, 2021
 4. Aggregation with Feature Detection
  Shuyang Sun, Xiaoyu Yue, Xiaojuan Qi, Wanli Ouyang, Victor Adrian Prisacariu, and Philip Torr
  In ICCV, 2021

2020

 1. Exploring the hierarchy in relation labels for scene graph generation
  Yi Zhou, Shuyang Sun, Chao Zhang, Yikang Li, and Wanli Ouyang
  arXiv preprint arXiv:2009.05834, 2020
 2. Learning to sample the most useful training patches from images
  Shuyang Sun, Liang Chen, Gregory Slabaugh, and Philip Torr
  arXiv preprint arXiv:2011.12097, 2020

2019

 1. Hybrid task cascade for instance segmentation
  Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, and  others
  In CVPR, 2019
 2. MMDetection: Open mmlab detection toolbox and benchmark
  Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, and  others
  arXiv preprint arXiv:1906.07155, 2019
 3. Robust multi-modality multi-object tracking
  Wenwei Zhang, Hui Zhou, Shuyang Sun, Zhe Wang, Jianping Shi, and Chen Change Loy
  In ICCV, 2019

2018

 1. fish.png
  Fishnet: A versatile backbone for image, region, and pixel level prediction
  Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, and Wanli Ouyang
  NeurIPS, 2018
 2. off.jpg
  Optical Flow Guided Feature: A Fast and Robust Motion Representation for Video Action Recognition
  Shuyang Sun, Zhanghui Kuang, Lu Sheng, Wanli Ouyang, and Wei Zhang
  In CVPR, 2018

2017

 1. Spindle net: Person re-identification with human body region guided feature decomposition and fusion
  Haiyu Zhao, Maoqing Tian, Shuyang Sun, Jing Shao, Junjie Yan, Shuai Yi, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang
  In CVPR, 2017